Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME


Borlease Otomotiv Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda Borlease Otomotiv Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?


Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin oluşturulması,
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kimlik teyidinin yapılması,
 • Teslim-iade, bakım-onarım, hasar ve rücu süreçleri başta olmak üzere satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ödeme işlemlerinin takibi,
 • Sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
 • İkinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ödeme gücünün tespiti ve finansal özgeçmiş sorgulamasının yapılması,
 • Risk süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Suistimalin önlenmesi ve araç koruma hizmetlerinin sağlanması,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak iletişime geçilmesi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, pazarlama, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarının yapılması,
 • İnternet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması,
 • Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLİR ?


Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında; satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi, ödeme gücünün tespiti, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, suiistimalin önlenmesi, tahsil, rücu, asistans hizmeti süreçlerinin yürütülmesi, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Kiralama faaliyeti çerçevesinde iş ortağımız olan otomotiv şirketleri, bayileri veya tedarikçileri,
 • Servis ve otoparklar,
 • Çekici hizmeti de dâhil olmak üzere asistans hizmeti aldığımız firmalar,
 • Eksperler ve sigorta şirketleri,
 • Bankalar ve finansman şirketleri,
 • Hukuki, finansal, vergisel ve operayonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar,
 • İnternet siteleri başta olmak üzere ikinci el araç satışına aracılık eden kişi veya firmalar,
 • Destek aldığımız reklam ajansları ve pazarlama faaliyeti yürüten şirketler,
 • Kurye ve sair taşıma şirketleri,
 • Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler,
 • Bor Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketleri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?


Kişisel verileriniz Şirketimizce, çağrı merkezi, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, online işlemler, kamu kurum ve kuruluşları gibi kanallar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya bu kuruluşlar aracılığıyla yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla ya da elektronik mecralardan otomatik yollarla toplanmaktadır.

Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler arasında yer alan “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz ve yasal düzenlemeler ile belirlenen bir sürenin olması halinde Şirketimiz tarafından bu talebiniz yasal sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecektir.


Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu ” veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman iletebilirsiniz. Ayrıca başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri ve iletişim adreslerini formda bulabilirsiniz.


Şirket politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilecektir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.